RADNO VREME

Online 00-24h

BESPLATNA ISPORUKA

Za sve porudžbine iznad 10.000 din

POVOLJNE CENE

Našli Ste Povoljnije. Javite Nam

TELEFON: 064-4794-222

Poruči telefonom svaki dan 08-20h

RADNO VREME

Online 00-24h

BESPLATNA ISPORUKA

Za sve porudžbine iznad 10.000 din

POVOLJNE CENE

Našli Ste Povoljnije. Javite Nam

TELEFON: 064-4794-222

Poruči telefonom svaki dan 08-20h

Korpa
cart
item - 0 din.

Nema artikala u korpi.

Međuzbir
0 din.

Radijaciono-higijenski nadzor sa zaštitom i organizaciono-ekonomskom analizom HACCP na poljoprivrednoj farmi u uslovima radioaktivne kontaminacije

Dodatni pogledi

Radijaciono-higijenski nadzor sa zaštitom i organizaciono-ekonomskom analizom HACCP na poljoprivrednoj farmi u uslovima radioaktivne kontaminacije

Budite prvi koji će komentarisati ovaj proizvod

909 din.

Detalji

Svedoci smo totalne vlasti novca u vremenu u kojem egzistiramo. Novac postaje fetiš kome svi teže i suludo srljaju u bezgraničnoj trci za profitom. A rezultat takvog ponašanja ogleda se u opštoj destrukciji prirode, zanemarivanju ekologije, etike i morala… Dodaju li se tome stalni sukobi (danas za naftu, sutra za vodu), organizovani kriminal, porast konzumiranja droge, slika je frapantno poražavajuća. Da li je trči ili umri jedini izbor?

Dakle, nalazimo se u zoni velikog rizika, u kojoj totalna vlast novca uništava univerzalne vrednosti. Sa više znanja raste pohlepa za profitom kao bazom političke i materijalne moći. Moraju se napraviti granice rasta i granice profita! U suprotnom preti nam samouništenje!
U treći milenijum čovečanstvo je ušlo sa preko šest milijardi stanovnika i tendencijom uvećanja u prvoj deceniji ovog veka za još jednu milijardu. Ovo dinamično povećanje stanovništva biće propraćeno i potrebom povećanja prirodnih resursa i hrane. Primera radi, u poslednjih 50 godina potrošnja drva za ogrev se udvostručila, potrošnja papira povećala šest puta, a potrošnja žitarica i vode tri puta.

Resursa je sve manje, a svetska populacija raste nezadrživo. Borba za opstanak je sve intenzivnija, a ataci na prirodne resurse neshvatljivo dramatični i opasni. Zato je upravljanje raspoloživim resursima ključno pitanje naše budućnosti, a uradi više sa što manje resursa u maksimalno bezbednim uslovima je imperativ savremenog trenutka.

U svetu i kod nas urađene su brojne studije o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti namirnica u širem smislu reči i stepenu njihove kontaminacije u kojima su izučavani izvori i putevi transfera toksičnih supstancija, način njihovog dospevanja i migracije, kao i njihov sadržaj u proizvodima biotehnologije. Iz ovih izučavanja proizašle su mere higijene zaštite biotehnologije koje treba preduzimati u procesu proizvodnje, maksimalno dozvoljene granice za pojedine toksikante, postupci i metode praćenja toksičnih supstanci u pojedinim karikama, kao i osnovni elementi za zakonodavnu regulativu u oblasti ograničavanja ili zabrane upotrebe higijenski neodgovarajućih sirovina i postupaka u procesu proizvodnje hrane.

Početkom devedesetih godina prošlog veka u široku primenu je ušao preventivni koncept koji se koristi u proizvodnji hrane, kao sistem osiguranja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane. Ovaj koncept, poznat pod imenom Sistem analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka, razvijen je još 1959. godine za potrebe svemirskih istraživanja, a u praktičnu primenu kao integrisani sistem u procesu proizvodnje namirnica od polja i farme do trpeze u većini zapadnih zemalja uvodi se 1991. godine.

Danas, u drugoj polovini prve decenije novog milenijuma, humana populacija je, kao nikad do sada, suočena sa nizom različitih zdravstvenih problema, od kojih se zbog svojih specifičnosti izdvajaju mikrobiološka i radioaktivna kontaminacija hrane. Po svojoj prirodi i trendu razvoja u budućnosti, ovi problemi imaju trajni karakter.

Veliki broj činjenica ukazuje da savremenog čoveka muči problem sopstvene homeostaze. Da bi ostvario i održao sklad sa sobom i sa svetom, on mora da razluči kad da se čuva, a kad, kako i koliko da se menja. Dakle, balansiranje po tankoj žici, gde s jedne strane vreba neprilagođenost, a s druge gubljenje sopstvenog integriteta, pa čak i opstanka. Zato smo se opredelili, uvaženi čitaoci, da vas povedemo put opasnosti od radioaktivne kontaminacije, odnosno put informativnog rebalansa, jer savremeni čovek mora neprestano da vrši selekciju informacija i da pravi sopstvene prioritete. Pravilo je da je moćan onaj čovek koji uvek ima pravu informaciju, jer sa pravim informacijama isključuju se moguće manipulacije i dezorijentacije u vremenu i prostoru.

Savremeni svet preplavljen je informacijama. Neke su od njih lažne, neke su pogrešne, mnoge su beskorisne ili beznačajne. Kako onda bilo ko može da zna šta je vredno da se zna? I kako, kada je potrebno da neku činjenicu, na primer, o radijaciono-higijenskom nadzoru i zaštiti saznate što pre, možete biti sigurni da je izvor informacije pouzdan a činjenica tačna?
Ova publikacija pruža odgovore na ova pitanja. Ona predstavlja skup najčešće postavljanih pitanja i najkorisnijih činjenica o radijaciono-higijenskom nadzoru i zaštiti u eventualno vanrednoj radijacionoj situaciji našeg okruženja, pretapajući brda informacija rude u čisto zlato stvarnog znanja vezanog za oblast radijacione higijene i zaštite biotehnologije.

U slučaju da dođe do vanredne radijacione situacije, odnosno nuklearnog akcidenta širih razmera, uzrokovanog havarijom mirnodopskog nuklearnog postrojenja (slučaj Černobilja 1986. godine) ili atomskog napada (slučaj NATO agresije na prostorima bivše SFRJ) na vas srpski poljoprivredni proizvođači-farmeri, računa se da obezbedite radijaciono-higijenski ispravnu hranu i sirovine za održavanje ekonomije naše zemlje Srbije.

Dakle, to je tema o kojoj ćemo razgovarati, jer je razgovor način sporazumevanja ljudi. Pa da vas podsetimo, razgovor može biti: direktan i indirektan.

Direktan, kada su sagovornici jedan naspram drugog i razmenjuju misli; rešavaju svoje nesporazume; dogovaraju se o zajedničkim aktivnostima; iskazuju svoja interesovanja, potrebe, želje, emocije; razmenjuju svoja znanja i iskustva… U takvim, direktnim razgovorima nisu značajne samo reči, već i ton kojim se one izgovaraju, izraz našeg lica ili pokreti raku, čime izražavamo i svoje raspoloženje, pa se odmah vidi da li smo i u kojoj meri zadovoljni i sagovornikom, da li nas nešto ljuti, raduje, brine ili smo rastuženi. Razgovaramo dok smo za to zainteresovani, dok nam vreme i mesto to omogućavaju. Kad prekinemo razgovor, možemo se i razići.

Indirektan, kada je između sagovornika neko ili nešto: drago lice, napisana reč koja se čita (pismo, knjiga, štampa, kompjuter…), izgovorena, koja se samo čuje (telefon, radio…) ili kombinacija tih oblika (televizija).

Za naš razgovor izabran je indirektan način sporazumevanja, a posrednik u tome je ova knjiga, čije su prednosti veoma značajne. Može se prihvatiti i čitati, ili jednostavno odbaciti. Ako se prihvati, razgovor se može obaviti na mestu koje je najpogodnije: u stanu, na radnom mestu ili nekom drugom mestu; bira se i vreme. Jednostavno, kad zaželite, možete da čitate ili ne čitate sve ono što je napisano, a da pri tom ne povredite sagovornika.

U ovo vreme sumnjivih vrednosti, senki i privida ova knjiga posvećena je psihofizičkom i zdravstvenom statusu humane populacije u našoj Srbiji na liniji odbrane od radijacionih destruktora.

Ova publikacija sadrži preporuke Laboratorije za radijacionu higijenu pri Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije u Beogradu, koja ima referentni status u oblasti radijacione higijene i zaštite biotehnologije. Studija efekata radioaktivnih padavina na poljoprivredu je projekat u kontinuitetu – neprekidno traje. S toga, neke od datih preporuka možda će biti izmenjene u u svetlu rezultata novih radijacionih ispitivanja. Ali, bez obzira na postojanje takve mogućnosti, u ovom trenutku sadržaj ove publikacije je koncipiran na postulatima visoko edukativnog pristupa sa kratkoročnim i dugoročnim ciljevima.

Kratkoročni ciljevi

• Da se na krajnje jednostavan i brz način poljoprivredni proizvođači-farmeri poznaju sa mogućnošću radijacione ugroženosti i zaštite primarne poljoprivredne proizvodnje;
• Da se u uslovima radioaktivne kontaminacije održi produktivnost poljoprivrednih proizvođača-farmera koristeći preventivne mere radijacione zaštite i time omogući njihov siguran status na tržištu i održi, pa čak i poboljša, njihov životni standard; i
• Da se stvore uslovi za povećanje kvaliteta i bezbednosti hrane sa radijaciono-higijenskog aspekta.
Dugoročni ciijevi
• Održanje i povećanje profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje u uslovima akutne i hronične radioaktivne kontaminacije;
• Jačanje sistema radijacione bezbednosti hrane i održivog poljoprivrednog razvoja;
• Obezbeđivanje uslova za proizvodnju dovoljnih količina kvalitetne hrane sa aspekta radijaciono-higijenskog nadzora za potrebe države i izvoza;
• Razvoj i edukacija farmera na metodama savremene preventivne radijacione zaštite u funkciji jačanja radijacione bezbednosti hrane;
• Promovisanje radijacione zaštite zdravlja ljudi i životinja, poboljšanje radijaciono-higijenske kontrole, razvoj mera radijacione kontrole u kontekstu zaštite bilja, a sve to sa ciljem podrške radijacione bezbednosti i održanja poljoprivredne proizvodnje u vanrednim radijacionim uslovima; i
• Očuvanje prirodnih resursa i životne okoline kao najvažnijeg i najjačeg proizvodnog potencijala za farmere i državu Srbiju.

Predmet edukativnog pristupa je radijacioni informativni rebalans farmera, koji će se ostvariti putem odgovora na projektovana farmerska hipotetična pitanja na bazi zakona verovatnoće i dosadašnjeg iskustva iz kontakata sa javnim mnjenjem.

Odgovori su koncipirani na postulatima savremene radijacione higijene i zaštite biotehnologije, od relevantnog značaja za ostvarenje nesmetanog odvijanja procesa rada primarne poljoprivredne proizvodnje, u vanrednim radijacionim uslovima i održanju kvaliteta i radijacione bezbednosti hrane.

Šta je prvi korak i koja je uloga svakog poljoprivrednog proizvođača-farmera u očuvanju opšteg psihofizičkog i zdravstvenog statusa humane populacije Srbije u uslovima radioaktivne kontaminacije, odnosno pojave radioaktivnih padavina?

Ova publikacija u celini je posvećena tom prvom koraku. Ali, prethodno pre iskoraka morate da odlučite da li želite da poboljšate i sačuvate svoj i tuđi psihofizički i zdravstveni status. Zatim, da to hoćete, a potom i da znate kako se to postiže. Do željenih rezultata se ne može doći ako nedostaje jedan od ova dva elementa- svejedno je da li hoćete, ali ne znate kako se to postiže, ili znate kako se to postiže, ali nećete da ta znanja primenjujete u vanrednim radijacionim uslovima.

Naša uloga u ovoj publikaciji je dvostruka i vrlo teška, da određenim saznanjima i metodama, što je više-manje poznato: a) prvo, ojačamo vašu volju i pomognemo kod odluke da hoćete da očuvate i poboljšate svoj i tuđi psihofizički i zdravstveni status u vanrednim radijacionim uslovima; b) drugo, da vas usmerimo da znate kako se ta odluka može ostvariti. Zaista je vrlo teška, jer vam i jednu i drugu vrstu saznanja dajemo posrednim putem – razgovorom posredstvom ove publikacije.

Vama koji sa nama razgovarate je mnogo lakše: izabrali ste nas kao sagovornike i zato čitate ovu publikaciju. Mi vas ne poznajemo, jer je razgovor posredan i ne znamo kojoj kategoriji zainteresovanih pripadate: onoj koja hoće, a ne zna kako, ili onoj koja zna kako treba, a neće.
Međutim, ono što je najvažnije, bez obzira na pripadnost grupi, počnite da primenjujete sve ono što ste u ovoj publikaciji saznali. Znamo da to nije ni jednostavno, ni lako i da ne može brzo. Potrebno je da: a) menjate određene navike; b) postanete vredniji i odgovorniji prema sebi, čak i odgovorniji nego što ste to prema ostvarenju brojnih obaveza prema drugima u porodici, na radnom mestu ili zajednici u kojoj živite; c) imate vremena za sebe, kao što ga imate za sve svoje bližnje i dalje, kad volite i cenite sebe možete ceniti i druge.

Budite blagosloveni i snažni, Srbi, braćo naša!
Čuvajte druge od sebe, a vas će čuvati Bog.

AUTORI

SADRŽAJ

PREDGOVOR
ANALIZA OPASNOSTI I PROCENA RIZIKA SISTEMU BEZBEDNOSTI HRANE

1. SISTEMI ZA BEZBEDNOST HRANE
2. PROCES ANALIZE OPASNOSTI U HRANI
2.1. Opasnosti u hrani
2.2. Proces analize opasnosti
3. PROCES ANALIZE RIZIKA U HRANI
3.1. Procena rizika
3.2. Upravljanje rizikom
3.3. Komunikacija o riziku

PRVI DEO

AKTUELNA RADIJACIONA SITUACIJA U ŽIVOTNOJ SREDINI I CIKLUSU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
ZNACI ZA UZBUNJIVANJE – POSTUPCI STANOVNIŠTVA
1. VAZDUŠNA OPASNOST
2. RADIJACIONO-BIOLOŠKO-HEMIJSKA (RBH) OPASNOST
3. POŽARNA OPASNOST
4. OPASNOST OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VEĆIH NEPOGODA
5. PRESTANAK OPASNOSTI

UPUTSTVO O MERAMA I POSTUPCIMA U OBJEKTIMA – ZGRADAMA NA FARMI – DOMAĆINSTVU
RADIOAKTIVNE PADAVINE
RADIOAKTIVNOST – ŠTA JE TO?
1. Prirodna radioaktivnost
2. Veštačka radioaktivnost
ŠTA SE DEŠAVA PRI ATOMSKOJ EKSPLOZIJI?
ŠTA SU RADIOAKTIVNE PADAVINE?
ZAŠTO SU RADIOAKTIVNE PADAVINE OPASNE?
Radioaktivni jod
Radioaktivni plutonijum
Radioaktivni stroncijum
Radioaktivni cezijum
KAKO DELUJE ZRAČENJE IZ RADIOAKTIVNIH PADAVINA?

KADA JE ZRAČENJE IZ RADIOAKTIVNIH PADAVINA OPASNO?
Kako radijacija pogađa tkiva?
KOJIM RADIOAKTIVNIM MATERIJAMA MOŽEMO BITl IZLOŽENI?
ŠTA ODREĐUJE OBIM POVRŠINE ZAHVAĆENE RADIOAKTIVNIM PADAVINAMA?
KOLIKO DUGO SU RADIOAKTIVNE PADAVINE OPASNE?
KAKO DOLAZI DO POVREDA OD RADIOAKTIVNIH PADAVINA?
KAKO MOŽEMO KONSTATOVATI RADIOAKTIVNO ZAGADENJE?
KAKO SE MOŽEMO ZAŠTITITI OD RADIOAKTIVNIH PADAVINA?
KAKO DA ZAŠTITIMO SVOJU PORODICU I SEBE OD RADIJACIJE?
KOJE PRIPREME MORAM DA OBAVIM UKOLIKO DOBIJEM UPOZORENJE O PRETNJI OD RADIOAKTIVNIH PADAVINA NEKOLIKO DANA UNAPRED?
KAKO ĆU ZNATI DA LI RADIOAKTIVNE PADAVINE DOLAZE?

ŠTA TREBA RADITI PRILIKOM UPOZORENJA NA OPASNOST OD RADIOAKTIVNIH PADAVINA?
Ljudi
Domaće životinje
Stočna hrana
Voda
Mašine i alat
KAKO SE VODI GAZDINSTVO NA PODRUČJU KOJE JE BILO IZLOŽENO RADIOAKTIVNIM PADAVINAMA?
Ishrana porodice
– Mleko
– Jaja
– Krompir i korenjače
– Sveže povrće
– Mahunasto povrće
– Biljke u periodu rasta
Sprovođenje radijacione sanacije
– Kratkoročna radijaciona situacija
– Dugoročna radijaciona situacija

RADIOAKTIVNE PADAVINE – DOMAĆE ŽIVOTINJE
KAKO ĆE RADIOAKTIVNE PADAVINE UTICATI NA NEZAŠTIĆENU STOKU – DOMAĆE ŽIVOTINJE U POLJU, NA PAŠNJACIMA I DRUGIM OTVORENIM POVRŠINAMA?
KAKO ĆE RADIOAKTIVNE PADAVINE UTICATI NA DOMAĆE ŽIVOTINJE U SKLONIŠTU?
KAKO RADIOAKTIVNO ZRAČENJE DELUJE NA ŽIVOTINJE?
KOJI SU SIMPTOMI OŠTEĆENJA OD RADIOAKTIVNOG ZRAČENJA KOD ŽIVOTINJA?
KOJI JE NAJBOLJI NAČIN DA SE DOMAĆE ŽIVOTINJE ZAŠTITE OD RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE?
KOJU VODU I HRANU MOGU DATI DOMAĆIM ŽIVOTINJAMA POSLE TALOŽENJA RADIOAKTIVNIH PADAVINA?
– Voda
– Hrana
ŠTA MOGU DA URADIM SA RADIOAKTIVNO KONTAMINIRANOM STOČNOM HRANOM?
DA LI MUZNA GRLA (KRAVE, OVCE, KOZE) TREBA DA DOBIJU POSEBAN TRETMAN?
KAKO DA POSTUPIM SA MUZNIM KRAVAMA?
KOJE MERE TREBA PREDUZETI DA SE ZAŠTITI ŽIVINA?

KAKAV JE TRETMAN SA DOMAĆIM ŽIVOTINJAMA KOJE SU BILE IZLOŽENE RADIOAKTIVNIM PADAVINAMA?
KOJE ŽIVOTINJSKE PROIZVODE JE BEZBEDNO IZNETI NA PIJACU POSLE POJAVE RADIOAKTIVNIH PADAVINA?
KOLIKO DUGO ĆE BITI OPASNO KORISTITI MLEKO MUZNIH GRLA (KRAVE, OVCE, KOZE) I JAJA ŽIVINE U ČIJI SU ORGANIZAM DOSPELE RADIOAKTIVNE PADAVINE?
DA LI RADIOAKTIVNE PADAVINE IMAJU UTICAJ NA UZGOJ ŽIVOTINJA?
MOGU LI DA KORISTIM NASAD JAJA ŽIVINE KOJA JE BILA IZLOŽENA RADIOAKTIVNIM PADAVINAMA?
ŠTA DA RADIM AKO DOMAĆE ŽIVOTINJE UGINU OD RADIOAKTIVNIH PADAVINA?
DA LI JE MOGUĆA RADIOAKTIVNA DEKONTAMINACIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I STAJSKIH OBJEKATA KOJI SU BILI IZLOŽENI RADIOAKTIVNIM PADAVINAMA?
RADIOAKTIVNE PADAVINE – ZEMLJIŠTE I USEVI KOJE SU NAJVAŽNIJE POSLEDICE VELIKE KOLIČINE RADIOAKTIVNIH PADAVINA NA USEVIMA I LIVADAMA?
KOLIKO DUGO ĆE RADIOAKTIVNE PADAVINE UTICATI NA OBRADIVE I NEOBRADIVE POVRŠINE?

DA LI POSTOJE TRETMANI ZA SNIŽAVANJE OPASNOSTI OD RADIOAKTIVNIH PADAVINA NA ZEMLJIŠTU?
– Uklanjanje useva i ostatka letine
– Uklanjanje površinskog sloja zemljišta
– Duboko zaoravanje zemljišta
– Primena veštačkih đubriva
– Promena vrste useva

DA LI ĆE DOĆI DO STALNE RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE LIVADSKIH TRAVA?
– Početni period
– Dugoročna situacija
DA LI ĆU IKADA MOĆI DA KORISTIM RADIOAKTIVNO KONTAMINIRANU TRAVU – STOČNU HRANU?
– Samodekontaminacija
– Uklanjanje površinskog sloja
– Radioizotopno razblaženje

KAKAV JE UTICAJ RADIOAKTIVNIH PADAVINA U SEZONI RASTA?
ŠTA DA RADIM AKO SE RADIOAKTIVNE PADAVINE POJAVE NEPOSREDNO PRE BERBE?
KAKO ORGANIZOVATI BERBU, ODNOSNO ŽETVU, POSLE RADIOAKTIVNIH PADAVINA?
KAKO RADIOAKTIVNE PADAVINE UTIČU NA KROMPIR I KORENJAČE?
KAKO RADIOAKTIVNE PADAVINE UTIČU NA NASLEDNA DEJSTVA NA ZRNO ZA SETVU?
DA LI UPOTREBA RASPRŠIVAČA VODE DA OTKLONI STALOŽENE RADIOAKTIVNE PADAVINE?
TREBA LI OBRADIVE POVRŠINE OBOGAĆIVATI KREČOM I ĐUBRENJEM?
DA LI ĆE RADIOAKTIVNE PADAVINE UTICATI NA MOJ FARMERSKI RAD?
DA LI ĆE RADIOAKTIVNE PADAVINE SMANJITI EKONOMSKU PRODUKTIVNOST USEVA I PAŠNJAKA?
DA LI MOGU DA KORISTIM VODU SA POLJA IZLOŽENOG RADIOAKTIVNIM PADAVINAMA? KAKAV JE UTICAJ RADIOAKTIVNIH PADAVINA NA GAJENO POVRĆE?
KAKVE EFEKTE IMAJU RADIOAKTIVNE PADAVINE NA VOĆE KOJE RASTE, UKLJUČUJUĆI ZELENE PLODOVE?
KAKAV EFEKAT IMAJU RADIOAKTIVNE PADAVINE NA DETELINU I DRUGO KRMNO BILJE?
DA LI ĆE RADIOAKTIVNE PADAVINE OGRANIČITI UPOTREBU BILJAKA I BILJNIH PLODOVA U ISHRANI LJUDI?

KADA JE DOZVOLJEN RAD NA GAZDINSTVU?
DA LI JE MOGUĆ PRELAZ NA UZGAJANJE DRUGIH VRSTA USEVA?
KAKVE MERE PREDOSTROŽNOSTI TREBA DA PREDUZMU RADNICI (FARMERI) U POLJU I MEŠAONICAMA STOČNE HRANE?
RADIOAKTIVNE PADAVINE – MOGUĆNOST SMANJENJA RADIOAKTIVNOSTI U KONCENTROVANIM STOČNIM HRANIVIMA
ŠTA JE I ČEMU SLUŽI RADIJACIONO-HIGIJENSKI KATALOG VAŽNIJIH KOMPONENATA U PROIZVODNJI KRMNIH SMEŠA?

DA LI POSTOJE I KOJI SU TO PARAMETRI RADIJACIONE SIGURNOSTI KOJI SE KORISTE PRI ISHRANI DOMAĆIH ŽIVOTINJA?
– Posmatrani odnos
– Koeficijent nakupljanja
– Faktor diskriminacije i posmatrani odnos CJ i SJ
– Koeficijent zaštite
– Koeficijent prelaza – doprinos aktivnosti radionuklida, doprinos stabilnih kemijskih elemenata

KAKO SE ODREĐUJU PARAMETRI RADIJACIONE SIGURNOSTI U PROCESU PROIZVODNJE KRMNIH SMEŠA?
DA LI JE MOGUĆE PROGNOSTIČKO MODELOVANJE U ODNOSU NA RADIOAKTIVNOST PROIZVEDENE KRMNE SMEŠE?
RADIOAKTIVNE PADAVINE – JOŠ NEKOLIKO TAČAKA O ZAŠTITI ŠTA MOGU DA URADIM SADA?
AKO VAM JE NA RASPOLAGANJUNEKOLIKO SATI OD DATE UZBUNE
AKO IMATE NA RASPOLAGANJU NEKOLIKO MESECI OD UPOZORENJA
ZA VREME I POSLE RADIOAKTIVNIH PADAVINA
SKLONIŠTA OD RADIOAKTIVNIH PADAVINA ZA SEOSKU POPULACIJU
UOPŠTENO
USLOVI ZA SKLONIŠTA

SPOSOBN0ST ZGRADE DA SMANJI RADIOAKTIVNO ZRAČENJE
POJAČANJA
– Pojačanje spoljnih zidova
– Pojačanje unutrašnjih zidova
– Ojačanje plafona nad prostorijom skloništa
– Ojačanje prozorskih otvora u prostoriji skloništa
– Završna kontrola

PRIMERI ZA OPREMANJE SKLONIŠTA U PODRUMIMA NA SELU
– Opremanje skloništa u zemljanom podrumu
– Opremanje skloništa u podrumu od kamena
– Opremanje skloništa u podrumu od lomljenog kamena
– Opremanje skloništa u podrumima sa zidovima i tavanicom od betona

PODSETNIK ZA OPREMU U PRIVATNIM ZAKLONIMA I SKLONIŠTIMA
VODA
NAMIRNICE
PRIBOR ZA JELO
KUHINJSKI PRIBOR
SREDSTVA ZA HIGIJENU I TOALETNI PRIBOR
ODEĆA
POSTELJINA
PRIBOR ZA PRVU POMOĆ
OSTALI PRIBOR
SKLONIŠTE ZA PORODICU
ZAŠTO JE KORISNO GRADITI PORODIĆNO SKLONIŠTE?

KAKO IZGRADITI PORODIČNO SKLONIŠTE?
– Opšte karakteristike
– Konstruktivne karakteristike skloništa
– Sredstva za zatvaranje otvora za kretanje
OPREMANJE SKLONIŠTA
MIRNODOPSKA NAMENA PROSTORIJE I RADNJE ZA OSPOSOBLJAVANJE SKLONIŠTA
UPUTSTVO ZA PRIMENU MERA RADIJACIONE ZAŠTITE
MERE RADIJACIONE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA
– Rana faza nuklearnog akcidenta
– Međufaza nukleamog akcidenta
– Kasna faza nuklearnog akcidenta

MERE RADIJACIONE ZAŠTITE
– Mere radijacione zaštite stočne proizvodnje
• Povlačenje životinja s otvorenog prostora
• Izvorišta vode za napajanje životinja
• Stočna hrana na otvorenom prostoru
• Zaptivanje (hermetizacija) stajskog prostora
• Radioaktivna dekontaminacija domaćih životinja
• Radioaktivna dekontaminacija stočne hrane
– Mere radijacione zaštite biljne proizvodnje
• Tehničko-tehnološke mere
• Agrotehničke mere u ranoj i međufazi
• Agrotehničke mere u kasnoj fazi
• Radioaktivna dekontaminacija (sanacija) zemljišta
• Radioaktivna dekontaminacija biljaka i biljnih plodova

UPUTSTVO ZA PRIMENU
– Radijaciona zastita izvorišta vode za napajanje životinja
– Zaptivanje prostora za skladištenje stočne hrane
– Zaptivanje stajskih objekata
• Postupak hermetizacije
• Obezbeđivanje mikroklimatskih uslova
– Radioaktivna dekontaminacija
• Radioaktivna dekontaminacija životinja
• Radioaktivna dekontaminacija namirnica biljnog porekla
• Radioaktivna dekontaminacija osoba

DRUGI DEO

PRIMENA HACCP SISTEMA U RADIJACIONO-HIGIJENSKOM NADZORU PROIZVODNIH PROCESA NA FARMI
Šta je to HACCP sistem?
o Koje su definicije HACCP sistema od interesa u radijaciono-higijenskoj kontroli?
o Radijaciono kritična kontrolna tačka
o Radijaciono kritična granica
o Radijacioni HACCPplan
o Radijaciona opasnost
o Radijaciono-higijenski naclzor
o Radijaciono preventivna mera
o Radijaciona verifikacija
o Radijaciono odstupanje
o Radijaciona korektivna mera
o Radijaciono prihvatljivi nivo
o Radijaciono kontrolna tačka
o Radijacioni rizik
o Kategorija radijacionog rizika
o Radijaeiono osetljivi sastojak
o Radijaciono-higijenska kontrola
o Stablo odlučivanja o radijacionim kritičnim kontrolnim tačkama
o Radijacioni HACCP tim
o Radijacioni ciljni nivoi
o Radijacioni HACCP sistem
o Analiza radijacione opasnosti
o Životne namirnice
o Radijaciono-higijenski neispravna namirnica
o Upravljanje radijacionim rizikom
o Radijacioni zapis

DA li POSTOJE PRINCIPI HACCP SISTEMA KOJE TREBA UVAŽAVATI U RADIJACIONO-HIGIJENSKOJ KONTROLI?
ANALIZA RADIJACIONE OPASNOSTI – ŠTA JE TO?
KAKO SE ODREĐUJU KRITIČNE KONTROLNE TAČKE U RADIJACIONO-HIGIJENSKOJ KONTROLI?
ŠTA SU TO KRITIČNE I OPERATIVNE GRANICE U RADIJACIONO-HIGIJENSKOJ KONTROLI?
KAKO SE OBAVLJA NADZOR KRITIČNIH GRANICA U RADIJACIONO-HIGIJENSKOJ KONTROLI?
ŠTA SU TO KOREKTIVNE MERE U RADIJACIONO-HIGIJENSKOJ KONTROLI?
KAKO SE ORGANIZUJE SISTEM ČUVANJA ZAPISA U RADIJACIONO-HIGIJENSKOJ KONTROLI?
KAKO SE OBAVLJA VERIFIKACIJA HACCP SISTEMA U RADIJACIONO-HIGIJENSKOJ KONTROLI?
POSTUPAK USPOSTAVLJANJA RADIJACIONO-HIGIJENSKOG NADZORA PROIZVODNIH PROCESA NA FARMI PRIMENOM HACCP SISTEMA
POSTUPAK IZVOĐENJA STUDIJE RADIJACIONO-HIGIJENSKOG NADZORA PRIMENOM HACCP SISTEMA?

o Tim za radijacioni HACCP sistem
o Opis procesa proizvodnje do finalnog proizvoda i metoda distribucije
o Izrada dijagrama toka proizvodnog procesa
o Radijaciona verifikacija dijagrama toka proizvodnog procesa
o Analiza radijacione opasnosti
o Deflnisanje radijaciono preventivnih mera
o Identifikovanje radijaciono kritičnih kontrolnih tačaka u proizvodnom procesu
o Uspostavljanje kritičnih granica za svaku identifikovanu radijaciono kritičnu kontrolnu tačku
o Definisanje zahteva za pračenje radijaciono-kritičnih kontrolnih tačcika
o Definisanje radijaciono korektivnih mera
o Definisanje efektivnih sistema za čuvanje radijacionih zapisa
o Uvođenje postupka za radijacionu verifikaciju funkcionisanja HACCP sistema

PROCEDURA IZVOĐENJA STUDIJE RADIJACIONO-HIGIJENSKOG NADZORA PRIMENOM HACCP SISTEMA
STANDARDI RADIJACIONE BEZBEDNOSTI KAO KOMPONENTA RADIJACIONO-HIGIJENSKOG KVALITETA PRIMENOM HACCP SISTEMA
ASPEKTI USPEHA I KVALITETA
MEĐUNARODNI STANDARDI RADIJACIONE BEZBEDNOSTI

o Osnove za izradu međunarodnih standarda
o Generalna politika i primena standarda
o Osnovni principi standarda
o Državni propisi i infrastruktura
PREGLED VAŽNIJIH MEĐUNARODNIH PROPISA
o Međunarodne konvencije
o Regulativa Evropske unije
> Post-Chernobyl
> Future accidents

INTEGRACIJA RADIJACIONOG HACCP 1 TQRM
ORGANIZACIONO-EKONOMSKA ANALIZA HACCP
DOBRA PROIZVODAČKA PRAKSA

o Osoblje
o Zemljište i zgrade
o Sanitarne aktivnosti
o Sanitame prostorije i sanitama kontrola
o Oprema i uređaji
o Proizvodne operacije
o Sistem upravljanja kvalitetom
IZGRADNJA KUĆE HIGIJENE
LISTA ZA PROVERU HIGIJENE
SPECIFIČNOSTI PROIZVODNIH PROCESA
OPOZIV PROIZVODA

PRILOZI

o Prilog A: EEC direktiva 93/43
– Član 3
– Aneks
– Opšti zahtev za sve pogone prehrambene organizacije
– Konkretni zahtevi u vezi sa prostorijama gde se pripremaju ili prerađuju prehrambeni proizvodi
– Zahtevi u vezi sa pokretnim i/ili privremenim sredstvima (šatori, tezge, vozila za prodaju prehrambenih proizvoda i sl.), prostorijama koje se prvenstveno koriste za stanovanje, sredstvima koja se povremeno koriste za ugostiteljske potrebe i automatima za prodaju prehrambenih proizvoda
– Transport
– Zahtevi u vezi sa opremom
– Otpaci prehrambenih proizvoda
– Dovod vode
– Lična higijena
– Odredbe koie se odnose na prehrambene proizvode
– Obuka

o Prilog B: Važeća dobra proizvođačka praksa u pakovanju i čuvanju prehrambenih proizvoda
– Odredbe federalnog zakona 21 – deo 110
a) Predmet odredbi
b) Federalni službeni list
c) Naručivanje
– Deo 110 – Važeća dobra proizvođačka praksa u proizvodnji, pakovanju i čuvanju prehrambenih proizvoda
a) Poglavlje A – Opšte odredbe
– Definicije
– Osoblje
– Izuzeće
b) Poglavlje B – Zgrade i prostorije
– Fabrika i zemljište
– Sanitarne aktivnosti
– Sanitarne prostorije i kontrola
c) Poglavlje C – Oprema
– Oprema i uređaji
d) Poglavlje D – (Rezervisano)
e) Poglavlje E – Kontrola proizvodnje i procesa
– Procesi i kontrola
f) Poglavlje F – (Rezervisano)

PROCENA ISPRAVNOSTI PROIZVODA
o Potrošačka percepcija ispravnosti i kvaliteta proizvoda
o Tržište ispravnim proizvodima
o Ekonomski koncept procenjivanja
o Procenjivanje ispravnosti proizvoda
o Metode procenjivanja
PRAKTIČNI PRISTUPI PRI VREDNOVANJU ISPRAVNOSTI PROIZVODA
O Merenja rizika

EKONOMIKA HACCP
o Pretpostavljene dobiti od HACCP programa
a) Alat za menadžment poslovanja
b) Trgovačke dobiti
o Pretpostavljeni troškovi HACCP programa
a) Struktura tržišta
b) Politika odluka
TREĆI DEO „LABRAH“
LABORATORIJA ZA RADIJACIONU HIGIJENU
AKTUELNA OVLAŠĆENJA
UVERENJA O ISPRAVNOSTI NUKLEARNIH MERILA
SISTEM RADIJACIONO-HIGIJENSKE KONTROLE U REPUBLICI SRBIJI
1. UPUTSTVO
ZA SPROVOĐENJE RADIJACIONO-HIGIJENSKE KONTROLE
1.1. U GRANIČNOM PROMETU
1.2. U PRIMARNOJ PROIZVODNJI

AKTUELNA IZDANJA – DA OSTVARITE INFORMATIVNI REBALANS
KNJIGE ZA VAŠU BIBLIOTEKU
Kataloški pregled knjiga
CD prezentacije
Kataloška specifikacija
Specifikacija CD – PREZENTACIJA
ZAVRŠNA REČ
CURRICULUM VITAE AUTORA

LITERATURA

Dodatne informacije

autor Dr Radoslav Mitrović, dr Ranko Kljajić, dr Milan Tešić i mr Mihajlo Vićentijević
jezik srpski
broj strana 292
uvez meki
godina izdavanja 2008
ISBN 978-86-82871-21-7
izdavač VSI Novi Sad
Oblast Ne
Date added Nepoznato

Komentarikupca

Napišite Vaš komentar

Vi komentarišete Radijaciono-higijenski nadzor sa zaštitom i organizaciono-ekonomskom analizom HACCP na poljoprivrednoj farmi u uslovima radioaktivne kontaminacije

Oznake proizvoda

Koristite razmake da odvojite oznake. Koristite jedan navod (') za fraze.